முதல் வரிசையில் மூடி மறைக்கப்பட்டவன்
இரண்டாவது வரிசையில் மின்னுகிறான்.

-வால்டேர்