பயனற்ற ஊதாரித்தனங்களுக்காக 
கடனில் மூழ்குவது என்பது 
பைத்தியக்காரத்தனம்.

-பிராங்க்ளின்