அறிவாளி, தன்னால் முடிந்ததை மட்டுமல்ல
வேண்டிய அளவு அதிகமாகப் பார்க்கிறான்.

-மாண்டெயின்