அறிவு வளர்ச்சிக்காகச்  செய்யப்படும் முதலீடு
என்றுமே வீணாகாது.

-சார்லஸ் நியூட்டன்