விசுவாசம் கெட்ட செயல்கள் புரிந்து, காரணமின்றி
மனித ரத்தத்தை  சிந்த வைப்பவர்கள்
இறைவனின் பரம விரோதிகள்.

-முகமது நபி