பழத்தை விரும்புகிறவன் தான்
மரத்தில் ஏறி பறிப்பான்.

-புல்லர்