வியாபாரத்தில் துணிவு தான் முதலாவது.
பிறகு இரண்டாவது மூன்றாவது எல்லாம் அதுவேதான்.

-எடிசன்