தேசியக் கல்வியில் ரிக் வேதமும், குரானும், பைபிளும் சமானம்.

-பாரதியார்