வறுமை, பெரும்பாலும் மனிதனின்
அற உணர்வையும் ஆக்கல் திறனையும் உறிஞ்சி விடுகிறது.
காலிப்பை நிமிர்ந்து நிற்பது கடினம்.

-பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்