அழிவுக்கு முன் அகந்தை செல்லும் ;
வீழ்ச்சிக்கு முன் வீம்பு செல்லும்.

-சாலமன் மன்னன்