அச்சம் என்னும் வெள்ளத்தை தடுத்து நிறுத்த
வீரம் என்னும் அணைக்கட்டுகளை
ஓயாது நாம் எழுப்ப வேண்டும்.

-மார்டின் லூதர் கிங்