துன்பத்தைத்  துறக்க வேண்டுமா?
நல்ல காரியத்தில் உள்ளத்தை  செலுத்துங்கள்.
சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டுமா?
அறிவைப் பயன்படுத்தி சிந்தியுங்கள்.

-மார்க்கஸ் அரேலியஸ்