முயற்சி இல்லாத நம்பிக்கை
கப்பலில்லாமல் கடற்பயணம் 
மேற்கொள்ள முயல்வதைப் போன்றது.

-வேல்ஸ் பழமொழி