திருமணம் சிலருக்கு பூந்தோட்டம்;
அதுவே பலருக்கு போர்க்களம்.

-கிளிஸ்டன்