குறுக்கு வழியில் சம்பாதிக்கும் பணமானது
எதிர்பாராத செலவுகளில் முடியும்.

-சாகல்