உலகத்தைக் கூட 
அசையச் செய்வது மன உறுதியே.

-சுவாமி விவேகானந்தர்