எளிமையும் மரியாதையும் உயர்ந்த பண்புகள்.

-நபிகள் நாயகம்