ஒருவர் பழகும் முறை
அவர் உள்ளத்தைத் திறந்து காட்டும் கண்ணாடி.

-கதே