உழைப்பால் களைப்பு அடைகிறவர்களே
உண்மையான இன்பம் காணுகிறார்கள்.

- பெர்னார்ட்ஷா