தன் கையாலே செய்த ஒரு பொருளைக் கண்டு களிப்பதைவிட
வேறு ஆனந்தம் உலகத்தில் இல்லை.

- சந்திரபோஸ்