நரிக்கு வாலைப்போல
பெண்களுக்கு நாக்கு.

- பிரெஞ்சு பழமொழி