மகிழ்ச்சியோடு சுமந்தால்
எந்தப் பாரமும் குறைவாக இருக்கும்.

-ஓவிட்