நன்றாக எழுதுவதைப் போன்றது சத்தியம். 
அது பழக பழகத்தான் சரியாக வரும்.

-ரஸ்கின்