தான் அறத்தில் நிற்பதால்
பிறர் அடையும் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும்
இவ்வளவென்று கணிக்க முடியாது.

-கார்லைல்