உலக சரித்திரத்தில் காணப்பெறும்
காரியங்களெல்லாம்
உற்சாகத்தின் வெற்றிச் சின்னங்களே.

-எமெர்சன்