சொந்த மூளையை மட்டுமல்ல, கடன் வாங்கக் கூடிய மூளையையும்
மிக நன்றாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

-உட்ரோ வில்சன்