விதியை எள்ளி நகைப்பவனே
வெற்றிகள் பல காண்பான்.

-பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி