நெருப்பு வழி செல்பவன்
புகைக்கு அஞ்ச மாட்டான்.

-டெனிசன்