முள் தைக்காத வண்ணம்
ரோஜா பறிப்பது எப்படி?

-பில்பே