அதிகாரத்தில் உள்ள  ஒரு நண்பர்,
நாம் இழந்துவிட்ட ஒரு நண்பர்.

-ஹென்றி ஆடம்ஸ்