பேச்சில் தீமை கலந்து விட்டால்
மனதிலும் தீமை கலந்துவிடும்.

-செனேகா