அபிப்ராயம், படைகளை விட வல்லமை உள்ளது.

-பாமர்ஸ்டன் பிரபு