அதிகமாக பேசுவதால் மட்டும் 
ஒருவன் அறிஞனாகிவிட மாட்டான்.

-புத்தர்