தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவதற்கு காரணம்
எப்போதும் வெற்றி பற்றியே சிந்தித்ததும்,
அதற்கான வழிகளிலே எப்போதும்
விழிப்புடன் சென்று கொண்டிருப்பதும் தான்.
எனவே, விழிப்புடன் செயல்படுங்கள்.

-எமெர்சன்