எதையாவது ரொம்ப ஆசைப்படும்போது
அதை இப்போது வைத்திருப்பவர்
சந்தோஷமாகத்தான் இருக்கிறாரா என்று
நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

-லா ரூஷ்பொகால்