மின்மினிப் பூச்சி பறக்கும்போது தான் பளபளக்கிறது;
சுறுசுறுப்போடு இயங்கும்போது தான் மனிதன் பிரகாசிக்கிறான்.

- பெய்லி