நீ ஒருவனிடத்தில் உதவியாகப் பெறக்கூடியதை
எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் உரிமையாகக் கேட்காதே.

-ஜே.சி.காலின்ஸ்