எண்ணெய் இல்லாத விளக்கானது எதற்கும் பயனில்லை.
அதுபோலத்தான் பொறுமையில்லாத மனிதனும் மதிக்கப்படுவான்.

-கெகோவியா