பைத்தியக்காரனை நிச்சயம் திருத்தி விடலாம்;
தற்பெருமை பேசுபவனை மட்டும் திருத்தவே முடியாது.

-ரூசோ