வறுமைக்குத் திறவுகோல் சோம்பல்;
வளமைக்குத் திறவுகோல் சுறுசுறுப்பாயிருத்தல்.

-ஜான்ரே