காத்துக் கொண்டிருப்பது பெரிய விஷயம் அல்ல;
ஆனால் பிறரைக் காக்க வைப்பதே துன்பம்.

-கண்ணதாசன்