ஒரு விவாதம் நீண்டு கொண்டே போகிறது எனில்
அதில் பங்கு கொண்ட இருதரப்பினரின் மீதும்
குற்றம் இருக்கிறது என்பது பொருள்.

-வால்டேர்