மனிதன் எந்த மதத்தையும் பின்பற்றலாம்;
ஆனால், ஒரே ஒரு மதத்தை மட்டும் பின்பற்றக்கூடாது.
அதுதான் தாமதம்.

-கவிஞர் கண்ணதாசன்