வெளிச்சத்துக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை;
ஆனால், விளம்பரத்துக்கு வெளிச்சம் தேவை.

-ஓர் அறிஞர்