பணத்தை விட அறிவு சிறந்தது.
ஏனெனில், பணத்தை நீ பாதுகாக்கவேண்டும்;
ஆனால், அறிவு உனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

-வாசூ