முன்னால் கூலியைக் கொடுத்து விட்டால்
வேலை தாமதமாகத்தான் நடக்கும்.

-இங்கிலாந்து பழமொழி