பழக்கமாகிப் போனால்
சுயக் கட்டுப்பாடும்
நமக்கு சுகமாகிப் போகும்.

- ஜோவெட்