குழந்தைகளை முதலில் மனிதராக்குங்கள்;
பிறகு அவர்களை அறிவாளி ஆக்கலாம்.

- ரஸ்கின்