நாம் நம் செயல்களைத் தீர்மானிக்கும் அளவிற்கு
நம் செயல்களும் நம்மைத் தீர்மானிக்கின்றன.

-ஜார்ஜ் எலியட்