சூழ்நிலைகளை அனுசரித்து வாழ்ந்தால்
இந்த உலகம் வாழத் தகுந்த ஓர் இடமாகிவிடுகிறது.

- டிக்கின்ஸ்